Prisjusteringer pr 16. marts 2020

Baggrund

Vi har en udfordring med at for mange elever kun modtager én undervisning, og så forlader os igen. Man kan kalde dem en slags svingdørs-elever. Der findes masser af eksempler på at det er helt fint at en elev kun modtager undervisning én gang, men til sammenligning, er vores elev-frafald mere end dobbelt så højt en den offentlige musikskole, så vi er nødt til at reagere på det. Det skaber også ustabilitet i undervisernes arbejdstid og dermed økonomi, når eleverne ikke forpligter sig for længere tid ad gangen.
Jeg ved, hvor mange ressourcer hver enkelt underviser bruger, når en ny elev skal startes op, og hvor meget arbejde der derfor også går tabt, når eleven ikke bliver, eller kun bliver i kort tid. Det er skidt for alle.

​​​Derfor har vi også måttet kigget indad i forhold til hvad Musikundervisning.dk kan gøre. Vi måtte spørge os selv om vi sammensat prisstrukturen på en måde, så det er attraktivt nok for eleverne at købe mere end én undervisning ad gangen? Svaret var, at det havde vi nok ikke, og derfor har vi besluttet at ændre i prisstrukturen.
​​Vi taber penge på de elever, der kun kommer én gang. Mange penge. I stedet for at lade prisernes stige over hele linjen for at dække det tab, synes vi det er mere fair at det er svingdørs-eleverne selv, der skal dække de udgifter. Ikke underviserne. og heller ikke de elever der vælger længere forløb. Undervisernes løn vil derfor heller ikke blive påvirket - lige med undtagelse af undervisere på Faste Forløb (tidligere Sæson) hvor lønnen faktisk vil stige lidt.

Planen

Forbedring af klippekort
Vi har indset at Musikundervisning.dk må forbedre vores service for de elever der køber klippekort, sådan så det bliver mere attraktivt og "risiko-frit" at købe klippekort. Derfor bliver det muligt i fremtiden at få refunderet sine ubrugte klip. Endda helt op til 12 måneder EFTER de er udløbet.
Relancering af 5-klip
Vi åbner desuden også op for 5-klippekort igen. Prisen på 5-klippekort vil svare nogenlunde til den gamle pris på enkeltlektioner (forskellen er 0,93%).
Klippekort til samme pris
Prisen på de sædvanlige 10- og 20-klippekort er den samme, dog med undtagelse af 10-klip, som stiger med små 0,8% - altså kun nogle få kroner. Det har hele tiden været intentionen at disse klippekort ikke skulle stige mærkbart i pris. De nye ændringer er primært rettet mod enkelt-lektioner.
Faste Forløb erstatter Sæsonforløb
Sæson-forløb erstattes af “Faste Forløb” hvor undervisernes timeløn hæves, så den er det samme som ved alt andet undervisning. Den samme undervisning, skal give den samme løn. Færdig slut. Faste Forløb skal bestå af minimum 15 undervisningsgange, der fastlægges forud, præcis som på sæson-forløb. En del elever har igennem tiden været forvirrede over navnet "sæson" fordi forløbene jo i praksis kunne starte når-som-helst. Derudover passer 15 gange bedre til et halv skoleår, så derfor har vi nu tilpasset os det. Erfaringen viser at mange nøjes med at købe minimummet af lektioner, og derfor er en af hensigten med Faste Forløb også at det vil give en lille stigning i lektioner til de undervisere, der udbyder faste forløb.
Stigning i løn
Med introduktionen af Faste Forløb, vil der være en lønstigning for de undervisere der tidligere tilbød sæson, således at de altid vil få den samme timeløn for det samme arbejde.
Prisstigning på enkeltlektioner
Som modvægt til ovenstående, skal enkeltstående lektioner være lidt dyrere. Derfor stiger prisen på enkeltstående lektioner et sted imellem 20 og 70 kr. per gang, afhængigt af løntrin og varighed på lektionerne. Dette beløb går til at dække det underskud, der lige nu er på svingdørs-elever. Alternativet ville have været at lave en mindre prisstigning over hele linjen. Vi synes bare det er mest fair at prisstigningen sker, der hvor udgiften faktisk er.
Prisstigningen vil ikke spille den store rolle for prisen der vises på undervisernes profiler, da det er mindsteprisen der vises først. Den vil typisk være beregnet ud fra lektions-prisen på 20-klippekort, som vil være fuldstændig den samme.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostningerne går blandet andet til lønadministration og markedsføring, som kommer alle undervisere til gode. Der er relativt høje omkostninger forbundet med at erhverve en ny elev, og elever som kun tager få lektioner, og derfor er administrationsomkostningerne højere ved denne type elever. Tilsvarende er administrationsomkostningerne dog væsentligt lavere ved elever som køber 20-klippekort eller Faste Forløb. Nedenfor ser du en oversigt over hvordan administrationsomkostningerne fordeler sig på de forskellige lektions-pakker.

Faste Forløb - 16,67% i administration
20-klip - 16,67% i administration
10-klip - 21,51% i administration
5-klip - 25,93% i administration
Enkelt-lektion - 33,33% i administration

Satserne er beregnet, sådan så rabatterne der vises til eleverne bliver således:

Faste Forløb - 20% rabat
20-klippekort - 20% rabat
10-klippekort - 15% rabat
5-klippekort - 10% rabat

- I forhold til priserne på enkelt-lektioner, som træder i kraft d. 16. marts 2020

Fremadrettet

Fremadrettet vil der også blive gjort en større indsats for at klæde underviserne godt på til opstarten med nye elever. Vi er i gang med at samle gode fifs fra rutinerede undervisere omkring dette. Har du nogen, så send dem endelig til [email protected] . Eksempler kunne være:
- Hvilken forventningsafstemning laver I med eleven inden I mødes?
- Hvordan foreslår I eleverne at planlægge et længere forløb?
- Hvor meget tid sætter I af i den første lektion til at planlægge de næste?
- Hvordan evaluerer I undervejs i et undervisningsforløb?
Jo mere erfaring og faglighed vi kan dele på tværs, jo bedre. Dette kommer der til at være øget fokus på i fremtidige nyhedsbreve. ​

FAQ

Hvordan informeres eleverne om ændringerne?

Der bliver sendt en e-mail ud til alle elever, samtidig som underviserne gives besked. Derudover lægges information op på oversigten på både elevers og underviseres profiler på hjemmesiden i løbet af uge 8. Har eleverne spørgsmål til priser, er de altid meget velkomne til at rette henvendelse til kontoret enten på tlf 50 50 12 03 eller på mail [email protected]
Når det er sagt, vil vi gerne opfordre alle undervisere til at tale med sine elever om fordelene ved klippekort og Faste Forløb- ikke kun prismæssigt - men også i forhold til at længere undervisningsforløb giver mere læring. ​​

Hvorfor er det alle enkeltstående lektioner, der stiger i pris og ikke kun den første undervisningstime der stiger i pris?

Det kan ikke lade sig gøre rent system-teknisk, så derfor er vi landet på den mellemløsning der hedder at alle enkelt-lektioner må stige - til gengæld tilbyder vi igen at man kan få refunderet ubrugte klip. På den måde bliver det mere “risiko-frit” for elever at skrive sig op til et lidt længere forløb tidligere i processen.
Vi har desuden gen-introduceret 5-klippekortet og på 10- og 20-klippekortet vil prisen fortsat være den samme gamle pris - dog med undtagelse af 10-klippekortet, hvor der er en lille forskel på 0,8%

Hvorfor kan alt ikke bare være som det plejer?​​

Fordi vi hele tiden skal blive bedre til at tilpasse os den verden vi befinder os i. Hvis vi bare lænede os tilbage og lod stå til, ville det i virkeligheden ikke være respektfuldt over for jer. Musikundervisning skal ikke bare være​ så billigt som muligt, det skal være så godt som muligt. Sådan en standard kan man kun holde, hvis man også hele tiden har for øje at sikre og forbedre undervisernes vilkår. Et led i dette er også at vi skal gøre hvad vi kan for at hjælpe til med at få eleverne til at blive så længe som muligt. Det skal naturligvis ses i kombination med en række andre tiltag også. Dels vil vi arbejde koncentreret på at blive en bedre faglig sparringspartner for den enkelte underviser, og så skal sikre at alle undervisere, der vises på Musikundervisning.dk, lever op til en række minimumskrav, så henvendelse fra nye elever altid havner hos de undervisere der rent faktisk kan og vil tage flere elever. ​
Der er stadig masser af ting der kan forbedres, og vi arbejder os stille og roligt fremad. Vi tænker ikke kun her-og-nu. Vi tænker langsigtet i forhold til at skabe bedre vilkår for musikunderviserne på det private marked helt generelt, én justering ad gangen.

Hvad med de elever der er på automatisk betaling?​​

De bliver alle gjort opmærksom på ændringerne i pris, og kan skifte over til klippekort-løsning i stedet, hvis de ønsker det. For de elever der køber enkelt-lektioner på automatisk betaling, vil der desuden være ret mange penge at spare ved at købe klippekort, så det ville være en god service at gøre dem opmærksomme på det. Husk også gerne, at betalingen for klippekort fortsat kan deles op i 3 rater - uden ekstra omkostninger. Vi arbejder på at kunne lancere muligheden for automatisk fornyelse af klippekort senest samtidig med implementeringen af disse ændringer - d. 16. marts 2020.